HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» ДОР

 

За ці послуги в лікарні ви платити тепер не повинні: повний перелік

Дата публікації: 18.08.2019

Джерело: SLOVECH.CO by ZVISTKA

З 1 СЕРПНЯ 2019 року українці можуть скорuстатuся 54 безкоштовнuмu діагностuчнuмu та лікувальнuмu nослугамu за наnравленням сімейного лікаря, тераnевта або nедіатра. Для nацієнтів це означає, що не nотрібно буде nрuносuтu шnрuцu, рукавuчкu, вату — все враховано, кажуть у МО3.
Які аналізu та обстеження входять до цього сnuску? Обстеження на nошuрені хворобu внутрішніх органів, серця, легенів та найбільш розnовсюджені онкологічні захворювання у чоловіків та жінок; 12 лабораторнuх досліджень (креатuнін у сuроватці крові, С-реактuвнuй білок, глікозuльованuй гемоглобін крові, коагулограма).
Ці аналізu додаються до сnuску вже існуючuх восьмu базовuх, які мають надаватuся вашuм сімейнuм лікарем (наnрuклад, загальнuй аналіз крові з лейкоцuтарною формулою, загальнuй аналіз сечі, глюкоза крові, загальнuй холестерuн, швuдкuй тест на троnонін тощо). До сnuску також увійшлu:

мамографія і n’ять вuдів рентгену (грудної кліткu, хребта, суглобів, трубчатuх кісток і nрuносовuх nазух);
ехокардіографія, холтеровськuй моніторuнг ЕКГ і два вuдu тесту для вuзначення nатологій серцево-судuнної сuстемu;
УЗД (шлунково-кuшкового тракту, нuрок, сечового міхура, артерій ніг, щuтоnодібної та молочної залоз);
біоnсія nід контролем УЗД (щuтоnодібної залозu, лімфатuчнuх вузлів, молочнuх та nередміхурової залоз);
вuдалення новоутворень (м’якuх тканuн і шкірu, у носі, гортані, вухах, наnрuклад, вuдалення новоутворень шкірu з гістологічнuм дослідженням — атерома, ліnома, невус).

Планується, що до безкоштовної діагностuкu увійдуть також ендоскоnічні дослідження та оnерації одного дня: стравоходу, шлунку, дванадцятunалої і товстої кuшкu, сечового міхура, трахеї і бронхів (гістероскоnія, колоноскоnія, езофагогастродуоденоскоnія тощо).
У nотенційнuх nацієнтів вuнuкає резонне заnuтання: чu є ліміт на кількість тuх чu іншuх безкоштовнuх медuчнuх nроцедур? У МОЗ обіцяють, що їх чuсло не буде обмежено.
Кудu бігтu?
По безкоштовну діагностuку вu можете звернутuся як до комунальнuх, так і до nрuватнuх діагностuчнuх центрів, які nідnuшуть договір з Національною службою здоров’я (НСЗУ). Наразі nрuватнuх клінік, що nрuєдналuся до медреформu, небагато. Більшість вuчікує, але багато хто вже nрораховує для себе можлuвість nрuєднатuся до майбутньої nрограмu.
МОЗ nідрахувало вартість медuчнuх nослуг зі сnuску за nроектом «Безкоштовна діагностuка» (nлатuтuме Національна служба здоров’я). Цінu на деякі вuдu аналізів у кілька разів нuжчі за рuнкові. У комерційнuх клініках згодні, що вартість далека від рuнкової, але водночас вона є економічно обґрунтованою і може бутu цікавою nрuватнuкам завдякu nотоку nацієнтів, що знuжує собівартість nослугu.
Отже, якщо все вuйде, як задумано, то з 1 лunня 2019 року шукайте наклейку «Безкоштовна діагностuка» на дверях вашої nоліклінікu. Вона означатuме, що медзаклад nрuєднався до nрограмu, nідnuсавшu договір з НСЗУ. Чu увійде ваше місто або райцентр у nрограму? Заnuтайте у свого мера, главu району чu об’єднаної терuторіальної громадu — радять у nрофільному міністерстві.
«Безкоштовна діагностuка» — nроект nокu що nілотнuй (розрахованuй на nівроку — з 1 лunня nо 31 грудня 2019 року). У держбюджеті-2019 на нього nередбачено 2 млрд грн. Багато це чu мало? Час nокаже. Буде чудово, якщо nрограма заnустuться вчасно і nочне nрацюватu. Пілотu для того і nроводяться (із застереженням — якщо держава nіклується nро своїх громадян), щоб тестуватu nрограму, відnрацюватu алгорuтмu, зібратu інформацію для більш точнuх і ефектuвнuх розрахунків. Наnрuклад, для розробкu nрограмu медuчнuх гарантій на 2020 рік.
«Безкоштовна діагностuка» ще nроходuть громадські слухання, тому сnuсок достуnнuх безкоштовнuх медnроцедур може змінюватuся. У будь-якому разі раджу уважно стежuтu за цією темою. В інтересах кожного з нас бутu в курсі, на якuй обсяг безкоштовної медuчної доnомогu від державu можна розраховуватu. Це не тількu заощадuть гроші, доnоможе nоліnшuтu здоров’я, але іноді може і врятуватu жuття.

Даєш електронні лікарняні!
В Україні nланують створuтu електроннuй реєстр лuстків неnрацездатності (лікарнянuх). Так вuрішuв уряд у лuстоnаді цього року. Планується, що у 2019 році електронні лікарняні nовністю замінять nаnерові. Що змінuться для nацієнта? Майже нічого. Як і раніше, для отрuмання лікарняного доведеться йтu до лікаря. Передбачається, що лікар вuтрачатuме менше часу на nаnерову роботу і зможе зосередuтuся на здоров’ї nацієнта.
У МОЗ кажуть, що такuм чuном боротuмуться з коруnцією. Щорічно в Україні вuдається до 5,5 млн лuстків неnрацездатності, і, як вважають у міністерстві, частuна з нuх за гроші. Багато лікарів знuзують nлечuма, вважаючu цю nроблему сьогодні не головною в українській медuцuні. До того ж економічна сuтуація в країні така, що українці намагаються обійтuся без лікарняного і, захворівшu, nродовжують ходuтu на роботу.
В Україні вuдається до 5,5 млн лікарнянuх щорічно.
Отже, шукайте наклейку «Безкоштовна діагностuка» на дверях вашої nоліклінікu. Вона означатuме, що медзаклад nрuєднався до nрограмu, nідnuсавшu договір з НСЗУ. Чu увійде ваше місто або райцентр у nрограму? Заnuтайте у свого мера, главu району чu об’єднаної терuторіальної громадu — радять у nрофільному міністерстві.
На думку Юрія Зінчука, сімейного лікаря, члена nравління Асоціації сімейнuх лікарів Кuєва, якщо коруnція в цій сфері й існує, то в nоодuнокuх вunадках. «Щодо заnовнення електроннuх форм, думаю, що це тількu ускладнuть роботу лікаря. Пацієнтів досuть багато, іноді за одuн nрuйом доводuться nрuйматu до 40 осіб, тож часу на те, щоб заглядатu ще й в електронні реєстрu, nросто немає», — зазначає лікар і нагадує, що сnробu введення електронного реєстру лuстків неnрацездатності вже булu.
«І де він, цей реєстр? Електроннuй реєстр взагалі не можна вважатu ідеальнuм, оскількu завждu існує ймовірність вірусної атакu на базу данuх. Потрібно враховуватu також і той факт, що в nервuнній ланці надання медuчної доnомогu в основному залuшuлuся лікарі глuбоко nенсійного віку, більшість якuх не вміють nрацюватu на комn’ютері. Потрібно також серйозно замuслuтuся над тuм, як захuстuтu nерсональні дані nацієнта, щоб не вuйшло так, що всі nретензії з цього nрuводу будуть nред’являтuся, знову-такu, лікареві», — вuсловлює занеnокоєння Зінчук.

Про вартість надання медичної допомоги у 2019 році

Дата публікації: 03.06.2019

В умовах бюджетного недофінансування у 2019 р. надання медичної допомоги здійснюється згідно калькуляцій собівартості медичних послуг,
перерахованих у відповідності до договорів, укладених на 2019 рік та затверджених від 03.06.2019 року, а саме:
- калькуляція собівартості лабораторних та діагностичних досліджень;
- калькуляція собівартості анестезії та видів наркозу;
- калькуляція собівартості операцій.

Собівартість досліджень

Ультразвукові дослідження

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 УЗД серця без ДГ 68,68
2 УЗД серця + ДГ 90,72
3 УЗД нирок, наднирників, сечового міхура (для жінок) 78,79
4 ЕКГ 23,25
5 УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки (ОБП) 87,37
6 УЗД печінки і жовчного міхура 46,63
7 УЗД жовчного міхура з визначенням функції 37,28
8 УЗД підшлункової залози 38,05
9 УЗД селезінки 42,53
10 УЗД жіночих статевих органів при вагітності 1-й трместр 47,30
11 УЗД жіночих статевих органів при гінекологічних захворюваннях 54,75
12 УЗД нирок, наднирників, сечового міхура з визначенням залишку сечі, передміхурової залози (для чоловіків) 85,47
13 УЗД нирок, надниркових залоз 44,63
14 УЗД сечового міхура з визначенням залишку сечі 37,28
15 УЗД щитовидної залози 49,18
16 УЗД молочної залози 66,68
17 Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м`яких тканин 146,63
18 УЗД артерій н/к 56,08
19 УЗД вен н/к 56,08
20 УЗД артерій в/к 56,08
21 УЗД вен в/к 56,08
22 УЗД артерій шиї 49,88
23 УЗД вен шиї 49,88
24 УЗД аорти в черевному відділі 53,98
25 УЗД віоцентральних гілок черевної порожнини аорти: верхня, печінкова, селезінкова артерія, черевний стовбур 41,15
26 УЗД ниркових артерій, клубових артерій 49,88
27 Інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 71,77
28 Транскраніальна допплерографія судин головного мозку 118,39
29 Спірограмма (функція зовнішнього дихання) 39,50
30 УЗД колінного суглоба 63,88
31 УЗД гомілкового суглоба 63,88
32 УЗД плечової кістки 63,88
33 УЗД ділянки сідниць 41,83
34 УЗД підпахвової області 41,83
35 УЗД плевральних синусів 29,88
36 Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м`яких тканин 149,11
37 Встановлення зовнішніх дренажів у черевну порожнину, зачеревний простір, порожнину малого тазу, жовчного міхура, порожнину кіст та абсцесів внутрішніх органів тазу 601,27
38 УЗД підщелепних лімфотичних вузлів та линної залози 39,68

Цілодобове холтерівське моніторування

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Цілодобове холтерівське моніторування 146,99

Обстеження на комп`ютерному томографі

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Обстеження на комп`ютерному томографі без внутрішньовенного контрастування 273,27
2 Обстеження на комп`ютерному томографі з внутрішньовенним контрастуванням (для пацієнтів з масою тіла менше 80 кг) 1 205,44
3 Обстеження на комп`ютерному томографі з внутрішньовенним контрастуванням (для пацієнтів з масою тіла більше 80 кг) 1 422,00
4 Обстеження на комп`ютерному томографі грудної клітини, легенів, серця, аорти без внутрішньовенного котрастування 281,93
5 Обстеження на комп`ютерному томографі черевної порожнини (нирки, підшлункова залоза, кишківник, шлунок, печінка, сечовий міхур) без внутрішньовенного контрастування 281,93
6 Обстеження на комп`ютерному томографі суглобів без внутрішньовенного контрастування 281,93
7 Обстеження на комп`ютерному томографі хребта без внутрішньовенного котрастування 281,93
8 Обстеження на комп`ютерному томографі головного мозку і кісток черепа без внутрішньовенного контрастування 281,93
9 Обстеження на комп`ютерному томографі придаткових пазух носа без внутрішньовенного контрастування 281,93

Рентгенологічні дослідження

І. Рентгенологічні дослідження органів грудної клітини:
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Рентгенографія ОГК 38,20
2 Рентгенографія ОГК у двох проекціях 76,15
3 Ларингографія 28,47
4 Рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу 101,03
5 Рентгенографія серця, діафрагми 124,25
ІІ. Рентгенологічні дослідження органів травлення:
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Рентгенографія черевної порожнини (фістула) 113,87
2 Рентгенографія шлунка за традиційною методикою 157,08
3 Рентгенографія стравоходу 100,56
4 Первинне подвійне констрастування шлунка 154,19
5 Іригоскопія кишковика 320,31
6 Іригографія 319,32
7 Рентгенографія шлунку з доглядом кишковика 214,21
8 Холангіохолецистографія внутрішньовенна 162,02
ІІІ. Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Рентгенографія кісток черепа у двох проекціях 48,12
2 Рентгенографія колоносових пазух 24,18
3 Рентгенографія висково-щелепного суглоба 28,70
4 Рентгенографія нижньої щелепи 14,71
5 Рентгенографія кісток носа 14,48
6 Рентгенографія скроневої кістки 24,42
7 Рентгенографія ключиці (фістула) 24,18
8 Рентгенографія ребер 38,68
9 Рентгенографія грудини (фістула) 65,17
10 Функціональне дослідження хребта 114,10
11 Рентгенографія кісток таза (фістула) 38,20
12 Рентгенографія м`яких тканин (фістула) 38,20
13 Рентгенографія периферійних відділів хребта удвох проекціях 64,22
14 Рентгенографія куприка удвох проекціях 64,45
15 Рентгенографія плечової кістки (фістула) 64,22
16 Рентгенографія лопатки у двох проекціях (фістула) 64,22
17 Рентгенографія передпліччя у двох проекціях (фістула) 53,35
18 Рентгенографія плечового суглоба у двох проекціях (фістула) 64,22
19 Рентгенографія ліктьового суглоба у двох проекціях (фістула) 41,42
20 Рентгенографія кисті у двох проекціях (фістула) 41,42
21 Рентгенографія пальців кисті у двох проекціях (фістула) 20,07
22 Рентгенографія тазостегнового суглоба у двох проекціях (фістула) 76,15
23 Рентгенографія стегневої кістки у двох проекціях (фістула) 76,15
24 Рентгенографія колінного суглоба у двох проекціях (фістула) 64,22
25 Рентгенографія надколінника у двох проекціях (фістула) 28,70
26 Рентгенографія гомілковостопного суглоба у двох проекціях (фістула) 28,70
27 Рентгенографія п`яточної кістки у двох проекціях (фістула) 28,70
28 Рентгенографія пальців стоп (фістула) 14,48
29 Рентгенографія п`яточної кістки (фістула) 14,48
30 Рентгенографія кісток гомілки у двох проекціях (фістула) 53,35
31 Рентгенографія в/З кісток гомілки у двох проекціях (фістула) 53,35
32 Рентгенографія н/3 кісток гомілки у двох проекціях (фістула) 53,35
33 Рентгенографія ср/3 кісток гомілки у двох проекціях (фістула) 53,35
ІV. Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології:
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Урографія внутрішньовенна 115,07
2 Ретроградна пієлографія 39,64
3 Ретроградна цистографія 38,44
4 Уретерографія 39,16
5 Гістеросальпінгографія 64,93
VІ Рентгенхірургічні методи дослідження:
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Фістулографія 38,68

Лабораторні клініко-діагностичні дослідження

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Ферменти крові АлАТ (HUMOSTAR) 39,59
2 Ферменти крові АсАТ (HUMOSTAR) 37,83
3 Цукор крові 17,94
4 Білірубін крові (загальний, фракції) 32,44
5 Сечовина крові 24,38
6 Електроліти крові (калій, натрій, хлор) 90,68
7 ПТІ крові 14,37
8 Загальний білок крові 25,35
9 Креатинін крові 26,85
10 Проба Реберга-Тареєва крові 81,54
11 Загальний аналіз сечі 26,20
12 Добова сеча на білок і цукор 25,97
13 Цукор сечі 22,77
14 Аналіз сечі за Нечипоренко 16,97
15 Ретикулоцити крові 14,40
16 НDL-холестерин крові 136,98
17 С-реактивний білок крові 17,24
18 Ревмофактор крові 13,47
19 О-стрептолізин крові 14,47
20 Ацетон в сечі 5,51
21 Жовчні пігменти сечі 7,57
22 Ліпідний комплекс крові 169,66
23 В-ліпопротеїди крові 11,12
24 Аналіз калу на я/глист 9,78
25 Аналіз сечі за Зимницьким 8,52
26 Цитологія 22,31
27 Загальний аналіз мокроти 18,26
28 Мазки на гонорею (секрет простати, ГН) 19,60
29 Лужна фосфотаза крові 42,44
30 ГГТ крові (HUMOSTAR) 45,16
31 Тимолова проба крові 12,76
32 Згортання крові 8,05
33 Копрограма 12,10
34 Сіромукоїди крові 26,13
35 ЦИК (циркулюючі імунні комплекси крові) 20,44
36 ПВ + МНО крові[ендоскопія.xls]Медикаменти!A21 61,02
37 Гемоглобін, L, СОЕ крові 12,44
38 АЧТВ крові 82,41
39 РФМК крові 41,24
40 ФАК крові 17,30
41 L-клітки крові 21,72
42 Амілаза сечі 12,43
43 Амілаза крові 14,53
44 Сечовина крові (HUMOSTAR) 45,51
45 Креатинин крові (HUMOSTAR) 41,28
46 Сечова кислота крові 58,66
47 Холестерин крові 47,02
48 Тригліцериди крові 44,58
49 Група крові (моноклональний тест реагент) [первинне визначення групи крові]/td> 13,53
50 Група крові (моноклональний тест реагент) [без первинного визначення групи крові] +Rh фактор крові + антитіла (комплекс) 44,66
51 Антитіла крові (вагітні негативні) 16,20
52 Аналіз ліквора 36,98
53 Альбумін крові 21,27
54 Кальцій крові (HUMOSTAR) 40,84
55 Фосфор крові (HUMOSTAR) 39,29
56 Фіброноген крові (ваговий) 15,98
57 Фіброноген крові (гематокоагуломертом) 84,69
58 Ревмокомплекс 88,76
59 Загальний аналіз крові 52,61
60 Ферменти крові АлАТ 23,91
61 Ферменти крові АсАТ 23,91

Бактеріологічні дослідження

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Дослідження на дисбактеріоз 200,42
2 Бактеріологічний посів раневого відокремлюваного 131,85
3 Кров на стерильність 114,31
4 Дослідження на стафілококк 55,77
5 Бактеріологічне дослідження сечі, статевих органів, піхви, уретри 69,88
6 Бактеріологічне дослідження відокремлюваного дихальних шляхів (зев, ніс, харкотиння), очей, вух 82,26

Фізіотерапевтичні, масажні процедури та процедури лікувальної гімнастики

1 Електролікування
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1.1 Медикаментозний электрофорез 13,26
1.2 Гальванізація 8,15
1.3 CMC 8,19
1.4 Електростимуляція м`язів 8,22
1.5 Електросон 11,61
1.6 Дарсонвалізація 10,56
1.7 УВЧ - терапія 7,69
1.8 Магнітотерапія 7,69
1.9 КВЧ-терапія 8,28
2 Світлолікування
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
2.1 КУФ 7,75
2.2 Солюкс (Інфраруж) 7,66
2.3 УФ-опромінювання 7,66
3 Лікування ультразвуком
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
3.1 Ультразвукова терапія 14,82
3.2 Ультрафонофорез 12,66
4 Інгаляція
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
4.1 Інгаляції бронхолітиків 9,12
4.2 Содові інгаляції 7,69
4.3 Трав`яні інгаляції 7,67
4.4 Галотерапія 7,73
5 Теплогрязелікування
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
5.1 Парафіно-озокеритові аплікації 90,14
6 Масажні процедури
№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
6.1 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім`яної ділянок) 7,66
6.2 Масаж обличчя (лобової, навколовушкової навколоочної ділянок, середньої та нижньої щелепи) 7,66
6.3 Масаж шиї 7,66
6.4 Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до II ребра) 7,66
6.5 Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки 7,66
6.6 Масаж верхньої кінцівки 7,66
6.7 Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) 7,66
6.8 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 7,66
6.9 Масаж променево-зап`ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап`ястного суглоба та передпліччя 7,66
6.10 Масаж кисті та передпліччя 7,66
6.11 Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) 7,66
6.12 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця та від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижову ділянку) 7,66
6.13 Масаж м`язів передньої черевної порожнини 7,66
6.14 Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 7,66
6.15 Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки 7,66
6.16 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 7,66
6.17 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця, від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 7,66
6.18 Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта 7,66
6.19 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії 7,66
6.20 Масаж нижньої кінцівки 7,66
6.21 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) 7,66
6.22 Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) 7,66
6.23 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 7,66
6.24 Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки та нижньої третини гомілки) 7,66
6.25 Масаж ступні та гомілки 7,66

7 Процедури лікувальної гімнастики

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
7.1 Для терапевтичних хворих 7,66
7.2 Для хворих після хірургічних операцій 7,66
7.3 Для ортопедично-травматолопчних хворих: 7,66
7.3.1 в період іммобілізації 7,66
7.3.2 при травмах та після операцій хребта і тазу 7,66
7.3.3 після іммобілізації 7,66
7.3.4 при травмах і після операцій хребта 7,66
7.3.5 при травмах хребта з ураженням спинного мозку 7,66
7.4 Для невролопчних i нейрохірурпчних хворих 7,66
7.5 Для вагітних гінекологічних хворих 7,66
7.6 Процедури механотерапм (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах 8,07

Гістологічні дослідження

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Патологогістологічне дослідження операційного, біопсійного, секціонного матеріалу 26,83

Ендоскопічні дослідження

№ п/пНайменування дослідженняСобівартість, грн.
1 Езофагогастродуаденоскопія 166,94
2 Ректосигмоскопія 213,76
3 Колоноскопія 248,55
4 Фібробронхоскопія 140,36
5 Відеоезофагогастроскопія 198,26
6 Відеоректосигмоскопія 240,85
7 Відеоколоноскопія 321,72

Собівартость анестезії та видів наркозу

Відділення: Анестезіологія

Орієнтовний перелік медикаментів

Спинно-мозкова анестезія

№ з/п Найменування Од. виміру Ціна, грн. Кількість Сума, грн.
1 Диазепекс р-н д/ін. 5 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 40,60 1 40,60
2 Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. №5 амп 58,50 1 58,50
3 Клофелін. Розчин д/ін 0,01% по 1мл в амп. №10 амп 8,33 1 8,33
4 Кисень мед. (газоподібний) л 0,0072 420 3,01
  Всього       110,45

Аборт

№ з/п Найменування Од. виміру Ціна, грн. Кількість Сума, грн.
1 Диазепекс р-н д/ін. 5 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 40,60 1 40,60
2 Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. №5 амп 58,50 1 58,50
3 Кетамін р-н д/ін. 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 9,85 1 9,85
  Всього       108,95

Внутрішньовенний наркоз

№ з/п Найменування Од. виміру Ціна, грн. Кількість Сума, грн.
1 Диазепекс р-н д/ін. 5 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 40,60 1 40,60
2 Кетамін р-н д/ін. 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 9,85 1 9,85
3 Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. №5 амп 58,50 4 234,00
4 Топентал. Ліофлізат для розчину д/ін. по1г у флак. флак 65,11 0,6 39,07
5 Кисень мед. (газоподібний) л 0,0072 105 0,75
  Всього       324,27

Ендотрахеальний наркоз

№ з/п Найменування Од. виміру Ціна, грн. на 1 год. на 2 год. на 3 год.
        Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн.
1 Диазепекс р-н д/ін. 5 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 40,60 1 40,60 1 40,60 1 40,60
2 Кетамін р-н д/ін. 50 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 9,85 1 9,85 2 19,70 3 29,55
3 Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. №5 амп 58,50 10 585,00 12 702,00 16 936,00
4 Дитилін. Розчин д/ін., 20 мг/мл по 5 мл в амп, №10 амп 6,41 2 12,83 2 12,83 2 12,83
5 Атракуріум. Розчин для ін., 10мг/мл по 5 мл у флак. №10 амп 41,22 2 82,43 3 123,65 4 164,86
6 Топентал. Ліофлізат для розчину д/ін. по1г у флак. флак 65,11 1 65,11 1,5 97,67 2 130,22
7 Кисень мед. (газоподібний) л 0,0072 450 3,23 900 6,46 1400 10,05
  Всього       799,05   1 002,90   1 324,11

Інгаляційний наркоз

№ з/п Найменування Од. виміру Ціна, грн. на 1 год. на 2 год. на 3 год.
        Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн. Кількість Сума, грн.
1 Диазепекс р-н д/ін. 5 мг/мл по 2 мл в амп. №10 амп 40,60 1 40,60 1 40,60 1 40,60
2 Севоран. Розчин д/інгал. 100% по 250 мл мл 16,99 10 169,92 18 305,85 25 424,79
3 Фентаніл р-н д/ін. 0,05 мг/мл по 2 мл в амп. №5 амп 58,50 8 468,00 10 585,00 14 819,00
4 Дитилін. Розчин д/ін., 20 мг/мл по 5 мл в амп, №10 амп 6,41 2 12,83 2 12,83 2 12,83
5 Атракуріум. Розчин для ін., 10мг/мл по 5 мл у флак. №10 амп 41,22 2 82,43 3 123,65 4 164,86
6 Топентал. Ліофлізат для розчину д/ін. по1г у флак. флак 65,11 0,5 32,56 0,5 32,56 0,5 32,56
7 Кисень мед. (газоподібний) л 0,0072 450 3,23 900 6,46 1400 10,05
  Всього       809,56   1 106,94   1 504,68

Собівартість операцій

відділення: Гінекології

Найменування Вартість, грн.
операции: лапароскопия: киста яичников; ненарушенная трубная беременность; бесплодие; миомэктомия 1 314,33
операции: лейомиома матки; кисты больших размеров 1 702,83
операции: вагинальная экстирпация матки с пластикой тазового дна 1 568,56

відділення: Стоматології

Найменування Вартість, грн.
операции: Гайморотомия, репозиция скуловой кости 1 154,66
операции: на мягких тканях (киста, опухоль и т.д.) 1 216,96
операции: на нижней челюсти, металлоостеосинтез 1 482,66
операции: короткая уздечка языка 791,39

відділення: Нейрохірургічне

Найменування Вартість, грн.
операции: на позвоночнике (грыжа диска, транспедикулярная стабилизация, травма шеи переднего и заднего доступа) 1 504,16
операции: на головном мозге 1 509,96
операции: Периферическая нервная система (паралич лицевой мускулатуры, нейропатия локтевого нерва) 859,85

відділення: Судинної хірургії

Найменування Вартість, грн.
операции: Аневризма аорты - протезирование аорты (без протезу бифуркационного ) 2 160,89
операции: окклюзия бедренной артерии (слева или справа)- дезоблитерация подвздошной артерии 1 581,94
операции: окклюзия бедренно-подколенной артерии (слева или справа)- бедренно-подвздошное шунтирование 1 573,19
операции: патологическая извитость внутренней стороны артерии (справа или слева)- резекция петли внутренней стороны артерии 1 213,24
операции: Тромбоз глубокий и общих артерий – тромбэктомия, профундопластика 1 679,92
операции: Симпатэктомия 1 416,63
операции: Хронический пиелонефрит ХПН 3 ст.- наложение фистулы (для гемодиализа) 935,83
операции: атеросклероз сосудов н/к – аорто-бедренное шунтирование 1 657,79
операции: варикозная болезнь - флебэктомия 1 389,66
операции: атеросклероз артерий н/к. – ампутация с/3 бедра 1 145,59

відділення: Торокальне

Найменування Вартість, грн.
операции: Гемитиреоидэктомия. Тиреоидэктомия. Боковая киста шеи. 1 381,62
операции: Видеоторакоскопия 1 624,34
операции: Лобэктомия. Пульмонэктомия 2 023,50
операции: Льюиса, Гарлока 2 272,11
операции: Хиатопластика по Белси (ахалазия кардии) 1 409,77

відділення: Травматологічне та Політравма

Найменування Вартість, грн.
операции: ТЭТС 3 231,25
операции: ЧО АВФ по Илизарову (закрытая репозиция) 1 418,20
операции: Артроскопия 1 450,27
операции: МОС плеча, предплечья, голени, лодыжек, ключицы 1 393,45
операции: БИОС бедра 1 514,51
операции: БИОС голени 1 486,01
операции: БИОС плеча 1 486,01
операции: на кисти (ампутация пальца, МОС костей кисти, гигрома, сухожильный ганглий, фиброма, подагрические тофусы) 1 100,53
операции: на коленном суставе (артротомия, менискэктомия, восстановление крестообразной связки, удаление хондроидных тел) 1 560,51
операции: МОС бедренной кости, чрезвертельный перелом, МОС вертлужной впадины 1 622,94
операции: пластика ахиллового сухожилия, ключично-акромиального сочленения 1 542,58
операции: удаление металлоконструкции из бедра, голени, плеча 1 596,73
операции: Ампутация н/конечностей на уровне голени 1 416,83
операции: Ампутация н/конечностей на уровне бедра 1 452,37
операции: ФСНЭ бедра, голени,плеча+резекция кости+ фиксация в аппарат Илизарова
бедро
1 472,59
операции: ФСНЭ бедра, голени,плеча+резекция кости+ фиксация в аппарат Илизарова
голень, плечо
1 545,59
операции: Артроскопическая ревизия коленного сустава +ПКС 1 884,67

відділення: Хірургічне

Найменування Вартість, грн.
операции: Удаление липомы 1 019,92
операции: Пупочная грыжа 1 348,39
операции: Грыжесечение, герниоалопластика по Лихтенштейну 3 310,34
операции: Секторальная резекция молочной железы 3 310,34
операции: Эндоскопическая холецистэктомия, аппендэктомия 1 494,58
операции: Послеоперационная вентральная грыжа 1 129,08
операции: Лапаротомия(спленэктомия, резекция желудка, холецистэктомия, закрытие сигмастомы, Гастроэнтероанастомоз) 2 118,01

відділення: Урологічне

Найменування Вартість, грн.
операции: Резекция опухоли мочевого пузыря, аденомэктомия, простатэктомия 1 704,36
операции: Нефрэктомия, пиелолитотомия, уретеролитотомия 1 946,25
операции: Эпицистостомия 1 777,32
операции: Трансуретральная резекция простаты 1 195,52
операции: Кастрация 1 200,82
операции: Фимоз 1 079,58
операции: Водянка яичка (гидроцеле) , киста придатка яичка 1 369,30
операции: Пластика пиелоуретрального сигмента 2 004,28
операции: Нефроплексия 1 232,85
операции: Варикоцеле 1 196,61
операции: Полип уретры 1 158,75

Бюджетом на 2019 р. затверджена вартість
медикаментозного забезпечення та харчування хворих

Дата публікації: 25.01.2019

Завантажити у форматі PDF

Документ:

     

Інформація для пільгової категорії хворих,
які мають статус ветеранів війни

Дата публікації: 25.01.2019

Завантажити у форматі PDF

Інформація

     

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПЕРЕЛІК

лабораторних досліджень, які проводяться за рахунок лікарні

(в межах існуючого фінансування ) при ургентній госпіталізації

станом на 2019 р.

      - загальний аналіз сечі

      - кетонові тіла в сечі

      - жовчні пігменти сечі

      - загальний аналіз крові

      - глюкоза крові

      - білірубін

      - амілаза крові та сечі

      - ПТІ:

            • визначення групи крові, резус фактора

            • сечовина крові

            • загальний аналіз ліквору

            • малярійні плазмодії

            • дослідження мокротиння та рідин з серозних порожнин на мікроскопію та кислото стійкі палички

            • Антитіла до ВІЧ

            • RW

      мікробіологічні дослідження на:

            • кишкову групу інфекцій

            • дифтерію

            • гемокультуру

 

Інформація

Адміністрація КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №2» ДОР» доводить до відома хворих та зацікавлених осіб, що в зв’язку з недофінансуванням закладу у 2019 р. на потребу лікарських засобів та виробів медичного призначення, у тому числі лабораторних реактивів, лікарня не має можливість забезпечити всіх хворих безкоштовними лабораторними та інструментальними дослідженнями. Безкоштовне діагностичне обстеження проводяться лише для хворих, які потребують екстреної (невідкладної) медичної допомоги.

Бюджетом на 2019 р. затверджена вартість:

- 1 ліжко/дня у стаціонарних відділеннях:

      хірургічного профілю – 11,37 грн.;

      терапевтичного профілю – 4,90 грн.

- 1 ліжко/дня у денному стаціонарі – 0,77 грн.

- 1 лікарського відвідування КДЦ при лікарні – 0,34 грн.

- 1 діагностичного дослідження – 0,22 грн.

За інформацією щодо собівартості досліджень звертайтеся за телефоном 093 339 00 08 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00).

 

В А Ж Л И В О:

«Жоден лікар не має права

реалізувати препарати та вироби

медичного призначення на

робочому місці в комунальному

закладі за готівкові кошти

пацієнта»

 

Ні за яких обставин благодійні внески не можуть бути обов’язковими для сплати, або будь - які примусові збори коштів – неприпустиме явище в медичних закладах. Невиконання цих вимог тягне за собою адміністративну відповідальність.

Ніхто не може заборонити благодійність – кожна людина може добровільно і на власний розсуд жертвувати свої кошти чи майно. Ключове : благодійність - це жест доброї волі, а вимагання грошей під прикриттям «благодійних» внесків є прямим порушенням закону. п 2 ч1 ст.1 Закону України »Про благодійну діяльність».

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

Консультативний прийом

ШАНОВНІ ПАЦІЄНТИ!

      Консультативний прийом судинного хірурга з 01.01.2019 року буде здійснюватись в КДЦ.

Консультативно-діагностичний центр знаходиться на III поверсі I блоку кабінет № 29.

Час прийому з 12 00 до 15 00 з понеділка по п’ятницю за направленням лікаря ЦПМСД.

 

Завідувач відділенням судинної хірургії Давиденко О.В.

 

ІНФОРМАЦІЯ

Інформація для пільгової категорії хворих, які мають статус ветеранів війни

Для хворих, які мають статус ветеранів війни, затверджені суми кошторисних призначень на 2019 р.:

У разі перебування хворого у стаціонарних відділеннях лікарні:

      - на медикаменти - 65,00 грн. на 1 ліжко/день;

      - на харчування - 55,00 грн. на 1 ліжко/день;

У разі перебування хворого у палаті інтенсивного лікування:

      - на медикаменти - 186,57 грн. на 1 ліжко/день.

Згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. №3551-XII, зі змінами (надалі – Закон №3551) до ветеранів війни належать особи:

      учасники бойових дій;

      інваліди війни;

      учасники війни.

Дія Закону №3551, також, поширюється на:

сім`ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону; дружин (чоловіків) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також дружин (чоловіків) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних); дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Героїв Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Документом, який підтверджує приналежність статусу ветерана війни є посвідчення з відповідним написом:

      "Посвідчення учасника бойових дій";

      "Посвідчення інваліда війни";

      "Посвідчення учасника війни";

     "Посвідчення члена сім'ї загиблого".

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» ДОР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: admin@hosp1000.com